Tagged with nbsp

סינדרום קפה / תסמונת הדף הלבן / הולי גולייטלי של הגלים


כידוע להרבה תסמונות אין תרופה   זה רק נדמה לי או שהגופן הקטין מה שמזכיר לי שהכדור הקטין למרות שכולם הכחישו… לא שאני מתכוונת בדיוק לספר לכם את סיפור הכדור…שהקטין אבל עובדה שהתעקשתי שהוא הקטין…הכדור וכידוע תמיד מה שאני אומרת זה נכון ועכשיו כמה שהתאמצתי כמה שהתכוונתי לא הצלחתי לראות ת'דף שלי לא יודעת כמה … להמשיך לקרוא